طرح مطالعاتی آمادگی برای آزمون گزینه دو

طرح مطالعاتی آمادگی برای آزمون گزینه دو

طرح مطالعاتی آمادگی برای آزمون گزینه دو با حضور دبیر شیمی برای دانش‌آموزان پایه یازدهم برگزار گردید.

طرح مطالعاتی آمادگی برای آزمون گزینه دو