اولیا و دانش آموزان گرامی
 در حال حاضر فقط در مدارس زیر امکان ثبت نام میان پایه فعال می باشد .
در صورتیکه امکان ثبت نام میان پایه در مدارس و پایه های دیگر وجود داشته باشد از همین صفحه امکان پذیر خواهد بود.