معاونت مقطع متوسطه دوره اول با مدیریت جناب آقای علی صحاف زاده

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دوره 12 دبیرستان مفید (منطقه 2)
کارشناسی: مهندسی برق- مخابرات
کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی و اجتماعی
علوم تربیتی- مدیریت آموزشی دکتری: دانشجوی رشته علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی
سوابق کاری:
24 سال سابقه همکاری با دبیرستان و مجتمع مفید
20 سال سابقه تدریس دروس متوسطه
8 سال سابقه معلم راهنمایی
3 سال سابقه معاونت آموزشی
2 سال مدیریت دفتر مطالعات و پژوهش مجتمع