معاونت توسعه و پشتيباني با مدیریت جناب آقای امیر ارسلان فتحعلی

تاريخ تولد: ۲/۳/١۳۵۳
محل تولد:تهران
محل و تاريخ اخذ ديپلم:دبيرستان مفيد١۳٧١
محل ،رشته و تاريخ اخذ ليسانس:دانشگاه صنعتي امير كبير (پلي تكنيك) عمران ١۳٧٧

شروع فعاليت در مجتمع آموزشي مفيد از سال ١۳٧۱ همزمان با تحصيل در دانشگاه در طي سالهاي ۱۳٧١ تا ١۳۷۸مشغول به انجام وظيفه در امور فني ،خريد ،كارپردازي وتدريس درس حرفه و فن و كارگاه در مجموعه راهنمايي مفيدبودم.از سال ١۳٧٨ تا ١۳٨۲معاون اجرايي دبيرستان مفيد و تا سال ١۳۸٤به تدريس درس رياضي كلاس اول دبيرستان مشغول شدم .از سال ١۳٨٤ تا كنون به عنوان معاون توسعه و پشتيباني مجتمع آموزشي مفيد مشغول به فعاليت هستم. از ابتداي سال ١۳۷٧همزمان با اتمام تحصيل و كار در مجتمع آموزشي مفيد مشغول به كار ساخت و ساز شدم و از آن تاريخ تا كنون حدود۶٤٠٠ متر مربع فضاي آموزشي، حدود ۲٢٠٠ متر مربع فضاي اداري و حدود ۱٨٠٠٠متر مربع فضاي مسكوني در قالب ۱٧٢واحد توسط اينجانب انجام شده است.

 

مسئول بخشهاي اداري، مالي و توسعه اي و وظايف زير را در سطح مجتمع به عهده دارند:
* امور پرسنلي: شامل تنظيم قراردادهاي کارکنان، پرداخت حقوق و حق بيمه آنان و…
* امور مالي: شامل دريافت شهريه، حسابداري، تدوين و ارائه گزارشات مالي و بودجه اي به مديران و…
* امور توسعه : شامل بررسي فضاهاي آموزشي و برنامه ريزي براي رفع کمبودهاي آن و پيش بيني اعتبار براي توسعه فضاهاي ورزشي، اردوگاههای فرهنگي تفريحي و توسعه واحدهاي آموزشي جديد در صورت نياز. انجام متمرکز امور یاد شده، به مديران مدارس کمک میکند تا آنان با دغدغه کمتر، بيشتر وقت خود را در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان متمرکز نمایند.