مجتمع آموزشی مفید بر این باور است که مهمترین ضامن رشد و بقای مدارس سرمایه ی انسانی است.

بنابراین برای جذب و ارتقاء همکاران خود و همچنین کمک به مراکز دیگرو برای کمک به پیمودن مسیر ارتقاء شغلی در مدارس درصدد است تا با راه اندازی مرکزی به فعالیتهای آموزش مدیران، مربیان و دیگر همکاران خود درسالهای گذشته انسجام دهد.

در نتیجه مطالعاتی در این زمینه در مجتمع آغاز شده است که نتایج آن در آینده از این طریق اطلاع رسانی خواهد شد.

ضمنا از هرگونه راهنمایی در این زمینه از طریق آدرس ایمیل  d.karimzadgan@mecp.ir  استقبال می شود.