با تشکر از شما متاسفانه مهلت ثبت نام در این مدرسه به پایان رسیده است