آئین‌نامه

آئین‌نامه

آیا با شرایط ذکر شده در آئین‌نامه موافقت دارید؟

ورود به سامانه نوبت‌دهی مصاحبه

لطفا کد ملی خود را به صورت صحیح وارد نمایید. مهلت دریافت نوبت مصاحبه به پایان رسیده است. کد ملی شما در سامانه ثبت نشده است. به علت عدم حضور شما در جلسه توجیهی، امکان دریافت نوبت مصاحبه وجود ندارد. در ورود به سامانه خطایی رخ داده است لطفا دوباره تلاش نمایید.

درخواست نوبت مصاحبه

نام داوطلب :
کد ملی :
توجه :
• پس از انتخاب یک روز و ساعت، با استفاده از دکمه ثبت درخواست، درخواست نوبت مصاحبه خود را ثبت نمایید.
• چنانچه در کنار ساعتی عنوان "تکمیل ظرفیت" درج شده بود، آن ساعت قابل انتخاب نمی‌باشد.
تکمیل ظرفیت

گزارش درخواست نوبت مصاحبه

نام داوطلب :
کد ملی :

زمان مصاحبه شما :
روز :
ساعت : الی
توجه :
• نوبت مصاحبه شما در سامانه ثبت شده و شما می‌توانید در روز و ساعت مشخص شده جهت انجام مصاحبه با همراه داشتن مدارک خود به مدرسه مراجعه نمایید و نیازی به چاپ این برگه ندارید.
• در صورت اقدام برای تغییر زمان مصاحبه، اگر به هر دلیلی موفق به ثبت درخواست برای زمان جدید نشوید، زمان قبلی برای مصاحبه شما در نظر گرفته خواهد شد.

ورود به سامانه

لطفا دوباره وارد شوید
در حال بارگذاری...

آئین‌نامه

آئین‌نامه

آیا با شرایط ذکر شده در آئین‌نامه موافقت دارید؟

ورود به سامانه نوبت‌دهی مصاحبه

لطفا کد ملی خود را به صورت صحیح وارد نمایید. مهلت دریافت نوبت مصاحبه به پایان رسیده است. کد ملی شما در سامانه ثبت نشده است. به علت عدم حضور شما در جلسه توجیهی، امکان دریافت نوبت مصاحبه وجود ندارد. در ورود به سامانه خطایی رخ داده است لطفا دوباره تلاش نمایید.

درخواست نوبت مصاحبه

نام داوطلب :
کد ملی :
توجه :
• پس از انتخاب یک روز و ساعت، با استفاده از دکمه ثبت درخواست، درخواست نوبت مصاحبه خود را ثبت نمایید.
• چنانچه در کنار ساعتی عنوان "تکمیل ظرفیت" درج شده بود، آن ساعت قابل انتخاب نمی‌باشد.
تکمیل ظرفیت

گزارش درخواست نوبت مصاحبه

نام داوطلب :
کد ملی :

زمان مصاحبه شما :
روز :
ساعت : الی
توجه :
• نوبت مصاحبه شما در سامانه ثبت شده و شما می‌توانید در روز و ساعت مشخص شده جهت انجام مصاحبه با همراه داشتن مدارک خود به مدرسه مراجعه نمایید و نیازی به چاپ این برگه ندارید.
• در صورت اقدام برای تغییر زمان مصاحبه، اگر به هر دلیلی موفق به ثبت درخواست برای زمان جدید نشوید، زمان قبلی برای مصاحبه شما در نظر گرفته خواهد شد.

ورود به سامانه

لطفا دوباره وارد شوید
در حال بارگذاری...