سامانه سمیم مفید(سیستم مدیریت یادگیری مدارس مفید)

مرکز آموزش مجتمع (ویژه همکاران و معلمان)

 

ورود به سامانه

متوسطه دوره اول

 

ورود به سامانه

دبستان

 

ورود به سامانه

دبیرستان دوره دوم

 

ورود به سامانه

دبستان ها

دبستان پسرانه قلهک

دبستان پسرانه یادگار امام

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه قم

متوسطه دوره اول

متوسطه دوره اول پسرانه یادگار امام

ورود به سامانه

متوسطه دوره اول پسرانه قیطریه

ورود به سامانه

متوسطه دوره اول پسرانه قلهک

ورود به سامانه

متوسطه دوره اول دخترانه

ورود به سامانه

متوسطه دوره اول پسرانه قم

ورود به سامانه

دبیرستان دوره دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه یادگارامام

ورود به سامانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه قیطریه

ورود به سامانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه نیایش

ورود به سامانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه قم

ورود به سامانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ورود به سامانه