آغاز پیش ثبت نام پیش دبستان دخترانه مفید برای سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ ، شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ می باشد.