درباره دبستان پسرانه‌ی مفید ( قم )

مدرسه ی زندگی مدرسه ای است که در آن کودکان هم امروز را زندگی می کنند و هم برای زندگی فردا مهیا می شوند
ناگفته پیداست که کودکی پر است از لحظه، هیجان، کشف، خلق و غیره و غیره
و مدرسه ی زندگی زمین، جنگل،آسمان و جهانی است امن برای دویدن برای ایستادن، برای خندیدن و گریه کردن، زمین خوردن و برخاستن، گفتن و شنیدن .
کودک تماما عاطفه است و باید بیشتر از هر اتفاق دیگری مراقب این عاطفه بود عاطفه ای که جاری نخواهد شد مگر در بستر احساس حالا چه می خواهد این احساس دیدن و شنیدن و لمس کردن باشد و چه درکی باشد که همه ی وجود کودک را فرا می گیرد.
کودک تماما عاطفه است و بیشتر از هر اتفاق دیگری باید مراقب این عاطفه بود. عاطفه ای که همه ی عقل بر آن بنا می شود.
و این عقل همان فرداست
فردایی که مدرسه می خواهد آن را بسازد.
ما بنا داریم که این کودکی این احساس فردی، این عاطفه ی سرشار را ببینیم، بشنویم و با آن همراه شویم
ما بنا داریم که با تک تک این کودکان بدویم، بنشینیم، از کوه بالا برویم، در جنگل قدم بزنیم، آب بازی کنیم، آتش بسوزانیم، از مزرعه و حیواناتش مراقبت کنیم، رنگ ها را به انسان و زمین و آسمان تبدیل کنیم، بسازیم و خراب کنیم، قهر کنیم و آشتی کنیم
زندگی کنیم و زندگی کنیم و زندگی کنیم.

«سیدرضا شرافت»