اسمه تعالی
بیانیه های مرتبط با برنامه راهبردی مجتمع آموزشی مفید

بیانیه ماموریت، چشم انداز و ارزش ها

بیانیه ماموریت:

زمینه سازی برای رشد و تعالی فرزندان خانواده های مذهبی در راستای رسیدن به حیات طیبه متکی بر ایمان و عمل صالح و کسب مهارت های زندگی و ویژگی های شهروند مطلوب جهانی برای زیست فعال و اثرگذار در جهان متکثر کنونی مبتنی بر ارزش ها و آموزه های مکتب اهل بیت (ع).

بیانیه چشم‌انداز برای سال 1398:

انتخاب اول خانواده ها و دانش آموزان کوشای مذهبی به عنوان مدرسه زندگی

بیانیه ارزش ها:

–         حفظ و ارتقای هویت ملی و دینی

–         حفظ کرامت انسانی

•  پاسخگویی

•  احترام به انتخاب‌ها و تفاوت‌های فردی

•  حفظ کرامت انسان ها فارغ از دستاوردهای شان

•  حسن ظن و اعتماد به گفتار و رفتار دیگران و پرهیز از پیش داوری

•  التزام به رعایت حقوق افراد اعم از کارکنان و مشتریان

–         اهمیت سرمایه های انسانی

•  قدردانی
•  وفاداری سازمانی
•  تعادل کار و زندگی

–         صداقت و شفافیت در فعالیت ها

•  گردش آزاد اطلاعات بین واحدهای مختلف مجتمع، اولیا و دانش آموزان

–         یادگیرندگی و تغییر پذیری

•  تسهیم دانش با سایرین

•  سازمان باز در تعامل با جامعه

•  روحیه نقدپذیری

–         افزایش سلامت جسمی و روانی

•  احساس امنیت

•  پرهیز از مقایسه و ایجاد رقابت

•  کاهش عوامل استرس زا

  نشاط و شادابی محیط