دبیر پایه 
رضیه صلمیمی
مربی

مرضیه رمضانی

مربی

مصطفی معصومی

مربی

سمیه قربانی