موضوع فعالیت این کارگروه در دوره اول دبستان زمینه سازی برای علاقه مندی و درونی سازی انگیزه ی یادگیری و توسعه ی مهارت شنیدن در کودک است. در دوره دوم توسعه مهارت های شنیدن و صحبت کردن و در ادامه آن خواندن و نوشتن است.