دنیای ریاضیات دنیای درک و حل مسئله است. کارگروه ریاضی با استفاده از قوه تفکر و استدلال و تقویت مهارت های ریاضی مورد نیاز، دانش آموزان را برای زندگی واقعی آماده می کند.