توانمندسازی کودک در استفاده از فن آوری اطلاعات به عنوان ابزار یادگیری و دسترسی و استفاده از منابع از اهداف این کارگروه است.

دوره اول دبستان : مربی در فعالیت آموزشی همراه دانش آموز اقدام به استفاده ازتجهیزات و امکانات می نماید.

دوره دوم دبستان :  استفاده از رایانه برای انجام فعالیت های مختلف در دستور کار قرار دارد.