بسم الله الرحمن الرحيم

مجتمع آموزشی مفید در پي علاقه و نياز ديرين خود براي تكميل حلقه تعليم و تربيت رسمي و احداث دبستان در شهريور ماه سال 1385 گروه كودك مفيد را تاسيس نمود. اين گروه فعاليت خود را با همكاري كارشناسان خانه خلاقيت كودكان هفت سنگ آغازكرد. اهم برنامه و فعاليت هاي گروه كودك در طول سال های 1385 تا 1388 به شرح زیر است:

ماموريت : زمينه سازي در مجتمع آموزشي مفيد براي ورود به حيطه فعاليت هاي آموزشي كودك

چشم انداز: تاسيس مراكزرسمي آموزش كودك با اولویت دبستان

مخاطب برنامه ها: كودكان زير 12 سال خانواده مفيد شامل: فرزندان كاركنان، فرزندان فارغ التحصيلان، خواهران و برادران دانش آموزان مدارس مفيد

فعاليت ها:

اجراي بيش از 10 نوبت اردوي بازي خلاق براي خانواده مفيد و ساير مجتمع هاي آموزشي در تهران و شهرستان ها.

اجراي 2 دوره ي جنگ شاد روستا در همراهي با اردوي جهادي دبيرستان مفيد با همكاري دانش آموزان دبيرستان در اليگودرز(لرستان) و بروجن(چهارمهال و بختياري).

پيگيري سخت افزاري ونرم افزاري طراحي و تاسيس دبستان مفيد.

اطلاع رساني ادبيات آموزش كودك به عنوان نظام آموزشي متفاوت با ادبيات نظام آموزشي راهنمايي و دبيرستان هاي موجود مفيد با استفاده ازروشهاي مختلف ازجمله سايت گروه كودك و مجلات خانواده مفيد و گام.

راه اندازي مركز مشاوره كودك براي خانواده مفيد.

نظرسنجي هاي منظم و كارشناسي كليه برنامه ها و بررسي علمي نتايج و مشاهدات.

برگزاري جلسات منظم نقد و بررسي فعاليت ها با حضور اعضا و كارشناسان گروه هفت سنگ براساس ماموريت و چشم انداز گروه كودك مفيد.

گروه كودك درسال هاي 1385 تا 1387 به عنوان يك واحد مستقل در ستاد مجتمع و از تيرماه 1387 به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي دفتر مطالعات و پژوهش مجتمع آموزشي مفيد فعاليت نمود. اين گروه در سال 1388 با تاسيس این دبستان به فعاليت خود پايان داد.

مکان دبستان مفید: در ابتدای تاسیس تا پایان سال تحصیلی 92-91 به مدت چهار سال در این نشانی فعالیت می کرد : خیابان شریعتی – پایین تر از حسینیه ارشاد – خیابان کوشا – میدان جوانان – خیابان شهید وزیری پور- نبش خیابان شمشاد.

از تابستان سال 92 محل دبستان به نشانی جدید منتقل شده است.