گروه معارف

دکتر-شیواپور

نماینده موسس

دکتر شیواپور

استاد-حضرتی1

عربی هفتم و هشتم و نهم
معلم راهنمای هفتم

وحید حضرتی

دینی هفتم و هشتم
مدیر مدرسه

حمیدرضا افضلی

قرآن هفتم و هشتم و نهم

محمدصادق محدث