گروه علوم

عماد الدین یاقوتی

علوم و فیزیک نهم

عمادالدین یاقوتی

علوم هفتم و هشتم

ناصر عبادی مقدم

استاد-قربانی

زیست و زمین نهم

تقی قربانی