گروه ریاضی

استاد-میلانی

ریاضی هفتم و هشتم

علیرضا میلانی

ریاضی نهم

محمدسجاد عزیزاللهی

ریاضی هفتم و هشم

محمدحسین سلیمانی