گروه تربیت بدنی

استاد-دلاوری

مربی تنیس روی میز
هفتم و هشتم و نهم

محسن دلاوری

مربی والیبال
هفتم و هشتم و نهم

مسعود امینی