گروه ادبیات فارسی و مطالعات

استاد-افضلی

ادبیات نهم
مدیر مدرسه

حمیدرضا افضلی

استاد-سپهری

مطالعات هفتم، هشتم و نهم

محمد سپهری

ادبیات هفتم و هشتم

مهدی ابوذری