برنامه درسی در مدرسه زندگی

از آنجا که داشتن زندگی موفق، نیازمند مهارت ها و شایستگی‌هایی است که بایستی فرد از دوران کودکی تا نوجوانی و جوانی متناسب با سن خود کسب نماید، فراهم نمودن محیط و بستری مناسب جهت کسب این شایستگی‌ها در مدرسه و در خانواده ضروری است. این امر نمی تواند منفک از برنامه اصلی و به صورت برنامه هایی تکمیلی در مدارس تدوین گردد بلکه لازم است این شایستگی‌ها در متن برنامه درسی مدارس گنجانده شود.

این شایستگی ها ابعاد گوناگون شناختی، درون فردی و میان فردی را در برمی گیرد. برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

توانایی ارتباط موثر با دیگران (با زبان مادری و با زبان‌های خارجی)، سواد ادبی، سواد ریاضی، یادگیری چگونه یادگرفتن، حل مساله، تفکر انتقادی، خلاقیت، کارگروهی و همکاری، شایستگی‌های پایه در علوم و فناوری، شایستگی دیجیتال (شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات)، توانایی پردازش اطلاعات و مهارت‌های تحقیق، کارآفرینی (شامل “حس ابتکارعمل”)، احساس مسوولیت و آگاهی زیست محیطی، شایستگی اجتماعی و شایستگی مدنی (شامل مهارت های شهروندی).

تحقق این شایستگی‌ها، ضرورت بازنگری در برنامه درسی مدرسه را به وجود می آورد. کاربردی کردن موضوعات درسی، تلفیق کردن موضوعات مختلف، استفاده از محیط های حقیقی و مجازی برای ارائه طرح درس ها و فراهم نمودن بستر مناسب برای فراگیران به طوری که با تجربه و پژوهش خود به هدف برنامه درسی برسند از جمله ‌ی این ضرورت‌هاست.

در یک نگاه عمیق‌تر، تحقق مدرسه زندگی، تمامی ابعاد و جنبه های مختلف مدرسه را در بر می گیرد. اهداف، نظام مدیریتی، معماری فضا و محیط فیزیکی و تربیتی، ساختار و محتوای برنامه درسی، نقش کارکنان، معلم، دانش آموز، اولیاء و جامعه محلی و سایر عناصر  مدرسه همگی در پرتو این مفهوم، معنا و شکل جدیدی می یابد. بنابراین برای تحقق مدرسه زندگی دبیرستان دوره دوم مفید قم با توجه به اقتضائات خود برنامه‌ای مدون و جامع را تهیه و اجرا می نماید.

Upload Image...
Upload Image...