دانش آموزان دهم انسانی سال 1398 -1399

مسئولان پایه

سید هانی رکن الدینی

سید هانی رکن الدینی

مسئول پایه های دهم و یازدهم انسانی