در این بخش اصلاعات و اخبار مربوط به پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم ریاضی و انسانی قرار می گیرد