تقویم آموزشی

ماه
سال
شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۲۸ ۲۹ ۳۰
۱انجمن اولیا و مربیان پایه دوازدهم
۲
۳
۴آزمون گزینه2
۵تحلیل گزینه2 - اردوی تفریحی
۶
۷
۸شروع اردو اصفهان
۹جلسه هفتگی
۱۰پایان اردوی اصفهان
۱۱
۱۲
۱۳جلسه دبیران/ پایه ها
۱۴
۱۵شروع اردو یزد
۱۶جلسه هفتگی
۱۷
۱۸پایان اردوی یزد
۱۹
۲۰دانش افزایی دبیران
۲۱جلسه اولیاء و دانش‌افزایی نمایشگاه پژوهشی صدرا / کارنامه دهم
۲۲جلسه اولیاء و دانش‌افزایی نمایشگاه پژوهشی صدرا / کارنامه یازدهم
۲۳جلسه هفتگیجلسه هفتگی
۲۴
۲۵آزمون گزینه2
۲۶جلسه همکارانتحلیل آزمون گزینه دو - اردو تفریحی
۲۷اردوی نیم روزسجلسه گروه های درسیاردوی نیم روزی
۲۸جلسه اولیاء و دانش‌افزایی
۲۹انجمن اولیا و مربیان پایه دهم و یازدهم
۳۰جنگ شب یلدا
۱ ۲