گروه معارف‌اسلامی

گروه ادبیات

گروه عربی

گروه زبان‌خارجی

گروه ریاضی

گروه فیزیک

 

گروه شیمی

گروه علوم‌تجربی

گروه علوم‌اجتماعی

گروه تربیت‌بدنی

گروه هندسه