پایه یازدهم

 

مشاوران

محسن داودی

دبیر فیزیک

مشاور

مسئول‌پایه‌یازدهم

مهدی کمالی

دبیر‌ شیمی

مشاور

علی نعمت

دبیر‌آمار‌و‌احتمال

مشاور

محمدرضا‌محمدهاشمی

دبیر‌ریاضی

مشاور

راهبر‌آموزشی

مهدی‌جمشیدی

دبیر‌زبان‌فارسی‌تجربی

مشاور

محمد‌مصطفی‌کرمی

دستیار‌دبیر‌زبان‌قارسی‌تجربی

مشاور

دبیران

عباس فوم

دبیر‌حسابان

مرتضی‌فرهمند

دبیر‌زیست‌شناسی

رضا علی‌بیدگلی

دبیر‌زبان‌انگلیسی

میثم فلاح

دستیار‌دبیرانسان‌و‌محیط‌زیست

سعید قطبی

دبیر‌هندسه

عرفان ریاحی

دبیر‌زمین‌شناسی‌

بهنام‌ وحدت

دبیر‌زبان‌انگلیسی

امیرمحمد‌نعیمی

دستیار
‌دبیر‌حسابان

سیدحامد‌میرقادری

دبیر‌شیمی‌2‌تجربی‌

دستیار‌دبیر‌شیمی1و2

سیدرضا‌معصومی‌نزاد

انسان‌و‌محیط‌زیست

بهروز رونقی

مربی‌بسکتبال

علی نغمه

دبیردین‌و‌زندگی

فریبرز ناطقی

دبیر‌تاریخ‌معاصر‌ایران

عنایت‌ حاجوی

مربی تکواندو

مهدی‌رسولی

دبیرزبان‌فارسی

هادی سعید

دبیر‌زبان‌انگلیسی

سیدمحمدرضا‌روحانی‌زاده

مربی‌تنیس‌روی‌میز

حسین‌باقری

دبیر‌عربی

علی محمدپور

دبیر‌زبان‌انگلیسی

علی طبسی

مربی والیبال