محسن حیدری

مشاور

دبیر حسابان

مسئول پایه

حمید رهنما

مشاور

دبیر‌هندسه‌‌پایه

امیر‌بهی‌زاد

مشاور

دبیر‌زبان‌فارسی

علیرضا‌رضائی‌نیا

مشاور

دبیر‌هویت‌اجتماعی

امیر‌کبیری‌راد

دبیر‌زیست‌شناسی

علی شهروی

دبیر‌‌‌سبک‌زندگی

محمدرضا‌دهقانی

دبیر هندسه

جواد‌سلطانی‌فرد

دبیر‌دین‌و‌زندگی

علیرضا‌صحاف‌زاده

دبیر‌ریاضیات‌گسسته

پدرام علیمرادی

عربی

محمدرضا‌محمدهاشمی

دبیر‌ریاضی

احمد عباسی

دبیر شیمی

بهروز‌ابراهیمی‌نژاد

دبیر فیزیک

احسان حیدری

زبان انگلیسی