علی طبسی

سمت: مربی والیبال

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق کاری:همکاری با دبیرستان از سال ۹۱ مربی شنا. از سال ۹۷ مربی والیبال

مهارت‌ها:.

پست الکترونیک:.