سینا تکیه

سمت: دبیر هندسه1

سوابق تحصیلی: کارشناسی علم و مواد

سوابق کاری:همکاری با دبیرستان از سال 1393 ، تدریس هندسه در دبیرستان های دانا و احمدی روشن

مهارت ها:

پست الکترونیک:sina.tekieh@gmail.com