مراسم روز‌ پنجم هفته‌شهدا

مراسم پنجمین روز هفته شهدای دبیرستان مفید قیطریه

چهار شنبه 18 اسفند

مهمان جناب آقای مهندس احمد (شهریار) عباسی همرزم شهدا و فارغ التحصیل دوره 3