محمدرضا‌معدن‌نژاد

سمت: دبیر زبان انگلیسی3

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان

سوابق کاری:سابقه آموزش از سال 1372

مهارت‌ها:والیبال، بدنسازی

پست الکترونیک:m.madannejad@mecp.ir