برنامه جلسات دانش‌افزایی دبیران

موضوع

مدرس

روز

تاریخ

ساعت

توضیحات

آموزش ترکیبی

جناب آقای کریم‌زادگان

یکشنبه

7 شهریور

16 الی 18

مشاهده گزارش

کارگاه انگیزش

جناب آقای معصومی‌نژاد

یکشنبه

21 شهریور

10 الی 13

مشاهده گزارش

آموزش ساخت فیلمهای‌تعاملی

جناب‌آقای دهقانی

یکشنبه

21 شهریور

15 الی 17

مشاهده گزارش

کارگاه انگیزش2

جناب آقای معصومی‌نژاد

یکشنبه

18 مهر

14:30 الی 18:30

مشاهده گزارش

انتقال تجربه ساخت فیلمهای‌تعاملی

دنیای بازی‌های دیجیتال

دبیران پایه

جناب‌آقای مهندس غفاری

یکشنبه

یکشنبه

25 مهر

9 آبان

14:30 الی 18:30

16:30 الی 18:30

مشاهده گزارش

مشاهده گزارش

تحول دیجیتال

کارگاه تحلیل‌ویژگی‌های‌شخصیتی

معلم‌راهنمای مطلوب

تحلیل آموزش ترکیبی

کارگاه  مشاوران پایه

جناب‌آقای فهیم‌نیا

جناب‌آقای دکتر شهروی

جناب‌آقای داودی

جناب‌آقای دهقانی

جناب‌آقای دکتر شهروی

یکشنبه

یکشنبه

یکشنبه

یکشنبه

دوشنبه

7 آذر

13 دی

1 اسفند

21 فروردین

هفتگی

16:30 الی 18:30

16 الی 18:30

16 الی 18:30

16 الی 18:30

14:30الی 18:30

مشاهده گزارش

مشاهده گزارش

مشاهده گزارش

مشاهده گزارش

مشاهده گزارش