برنامه امتحانات نوبت دوم ـ خرداد 1401

طبق برنامه ریزی انجام شده، امتحانات نوبت دوم (خرداد 1401)، مطابق برنامه زیر، از روز چهارشنبه 28 اردیبهشت شروع خواهد شد و تا روز دوشنبه 23 خرداد ادامه خواهد داشت.