بررسی مسائل آموزشی نیمسال‌اول

جلسه دبیران، روز یکشنبه 19 دی‌ماه با موضوع بررسی مسائل آموزشی پایه دهم و پایه یازدهم در نیمسال‌اول برگزار گردید.