اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان دبیرستان مفید قیطریه در سال تحصیلی 1402-1401

 

صورتجلسه انجمن اولیا و مربیان پایه دهم

1ـ جلسه اول ـ 10 آبان

 

صورتجلسات انجمن اولیا و مربیان پایه یازدهم

1ـ جلسه اول ـ 10 آبان

 

صورتجلسات انجمن اولیا و مربیان پایه دوازدهم

1ـ جلسه اول ـ 3 آبان

 

آرشیو

صورت جلسات سال‌تحصیلی 1400-1399

صورت جلسات سال‌تحصیلی 1401-1400