اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم

مرحله اول اردوی علمی دانش آموزان پایه دوازدهم از 21 اسفند تا روز 28 اسفند

مرحله دوم اردو، 3 تا 12 فروردین در محل دبیرستان از ساعت 7.5 صبح الی 21 شب برگزار شد.

مرحله سوم اردوی مطالعاتی، از 16فروردین به همت مشاورین پایه و دانش آموزان عزیز در حال برگزاری می باشد.

به امید موفقیت روز افزون این عزیزان