اردوی مطالعاتی پایه دهم و یازدهم

برگزاری اردوی مطالعاتی پایه دهم و یازدهم در هفته آخر اسفندماه

از 21 اسفندماه، ساعت 13:30 اردوی مطالعاتی پایه دهم و یازدهم آغاز شد.