انجمن اولیاء و مربیان

انجمن مدرسه
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس ایمیل نام و نام خانوادگی دانش آموز پایه/ رشته
۱ جناب آقای پورنقی رئیس انجمن ۰۹۱۲۱۲۶۱۴۷۶ pournaghi.a@gmail.com مهدی پورنقی دوازدهم ریاضی
۲ جناب آقای احمدی‌نژاد نائب رئیس انجمن ۰۹۱۲۳۵۹۵۳۵۸ m.a.nejad@aflaknk.com محمد احمدی‌نژاد یازدهم ریاضی
۳ جناب آقای صفایی عضو انجمن ۰۹۱۲۳۰۰۹۳۷۶ bahman@vivapars.com احسان صفایی دوازدهم تجربی
۴ سرکار خانم احمدی عضو انجمن ۰۹۱۲۳۹۴۷۰۹۲ Pahmadi@alzahra.ac.ir علی یمانی یازدهم ریاضی
۵ سرکار خانم اسحاقیان عضو انجمن ۰۹۱۲۱۰۱۸۴۴۹ Eshaghi.f@gmail.com علیرضا فاضل‌نیا دهم ریاضی
۶ سرکار خانم زمان‌خانی عضو انجمن ۰۹۱۲۷۰۲۸۸۶۴ علی صادقی آهنگر دهم ریاضی

انجمن پایه ها
ردیف نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی دانش آموز پایه/ رشته
۱ سرکار خانم اسحاقیان علیرضا فاضل‌نیا دهم ریاضی
۲ سرکار خانم زمان‌خانی علی صادقی آهنگر دهم ریاضی
۳ سرکار خانم برقی خامنه آبتین برقی دهم ریاضی
۴ سرکار خانم نوروند آریا فتحعلیان دهم ریاضی
۵ سرکار خانم احمدی علی یمانی یازدهم ریاضی
۶ جناب آقای احمدی‌نژاد محمد احمدی‌نژاد یازدهم ریاضی
۷ سرکار خانم جبل‌عاملی محمدپارسا علی‌مددی یازدهم ریاضی
۸ سرکار خانم فروغیان کوشا قوام یازدهم تجربی
۹ سرکار خانم حاتمی محمدرضا ساران دوازدهم ریاضی
۱۰ جناب آقای پورنقی مهدی پورنقی دوازدهم ریاضی
۱۱ جناب آقای صفایی احسان صفایی دوازدهم تجربی
۱۲ جناب آقای واشقانی فراهانی امیرعلی واشقانی فراهانی دوازدهم ریاضی