اردوی نیروگاه شهید رجایی پایه یازدهم

در روز شنبه 24 اردیبهشت ماه دانش آموزان عزیز از ساعت 8:00 صبح از مدرسه حرکت کردند و حدود ساعت 10:00 به قزوین رسیدند در نیروگاه شهید رجایی ابتدا به مدت دو ساعت روند کاری نیروگاه سیکل ترکیبی را آموزش دیدند و سپس به مدت دو ساعت از قسمت های مختلف نیروگاه بازدید میدانی و تخصصی انجام دادند پس نماز و صرف ناهار حدود ساعت 17 به مدرسه رسیدند.